Operatiuni Cadastrale

Intr-o societate se produc schimbari continue in situatia imobilelor. Schimbarile privind forma, marimea, folosinta si situatia juridica a imobilelor apar ca o consecinta a activitatiilor omenesti, a tranzactiilor de pe piata imobiliara sau datorita actiunii naturii. Cadastrul reprezinta un sistem de inventariere si evidenta a imobilelor dintr-o societate si are rol hotarator in sesizarea, cunoasterea si prezentarea evolutiei acestor schimbari.

Servicii cadastrale pentru complexuri rezidentiale.

Societatea noastra este specializata in servicii cadastrale pentru marile proiecte rezidentiale, pana in acest moment am finalizat cu succes si in termen peste 100 de proiecte rezidentiale de medii si mari dimensiuni. In cifre aceste proiecte insumeaza : peste 60000mp suprafata construita la sol, peste 475000mp suprafata desfasurata si peste 8000 unitati individuale inscrise in Cartea Funciara.

Pentru marile proiecte rezidentiale asiguram toata gama de servicii topo-cadastrale : planuri de situatie pentru proiectare, servicii de asistenta topografica (pentru trasarea elementelor proiectate), alipiri & dezmembrari terenuri, intabulari constructii noi, apartamentari (dezmembrare constructii) .

Cu ce ne diferentiem ? Stim cat de important este pentru un dezvoltator imobiliar finalizarea proiectului si inceperea procesului de vanzare asa ca noi ne obligam ca in maxim 3 zile lucratoare de la obtinerea procesului verbal de receptie si al certificatului de edificare al constructiei sa depunem la OCPI documentatia cadastrala . Afla aici mai multe avantaje.

Vizualizeaza aici portofoliul de lucrari specifice cadastrului.

Servicii cadastrale standard

Prima inscriere in Cartea Funciara

Prima inscriere in Cartea Funciara este procedura prin care unui imobil situat pe teritoriul tarii i se atribuie un numar cadastral si este inscris in Cartea Funciara, astfel dovedindu-se existenta dreptului real sau personal inscris. Tipuri de imobile pentru care este necesara prima inscriere in Cartea Funciara:

 • Apartamente, spatii comerciale, administrative, tehnice, etc – denumite unitati individuale – reprezinta imobile situate intr-un codominiu (constructie care include atat parti exclusive – unitatile individuale cat si parti comune)
 • Terenuri situate in intravilan (cu constructii sau fara) sau extravilan
 • Constructii noi – valabil pentru constructiile edificate in baza unei autorizatii de construire  pentru care exista proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor si certificat de atestare a edificarii.

Operatiunea de prima inscriere in CF se realizeaza o singura data pentru fiecare imobil, tranzactionarea ulterioara nu presupune un „nou cadastru” este suficienta intabularea dreptului de proprietate in Cartea Funciara.

Actualizari cadastrale | Actualizari date tehnice

Acest gen de operatiuni sunt necesare pentru situatiile cand datele tehnice ale imobilului  (partea I a Cartii Funciare) sufera modificari :

 • Modificari ale formei si suprafetei imobilului – in situatia cand suprafata sau limita cadastrala a unui imobil trebuie modificata (ca urmare a unei suprapuneri sau a unui litigiu, etc)
 • Modificari ale regimului extravilan / intravilan – in situatia cand un teren extravilan este trecut in intravilanul localitatii in baza unei hotarari de consiliu local.
 • Desfintarea / demolarea constructiilor –  in situatia cand o constructie este demolata, in baza unei autorizatii de demolare si a procesului de receptie la finalizarea lucrarilor se realizeaza actualizarea cadastrala pentru radierea din CF a constructiilor desfintate.
 • Extinderi sau supraetajari ale constructiilor – daca o constructie este modificata printr-o autorizatie emisa de Primarie atunci dupa finalizarea si receptionarea lucrarilor se intocmeste o documentatie de actualizare.
 • Modificari ale adresei postale – atunci cand un imobil primeste un numar postal sau acesta este schimbat, se realizaeaza documentatia cadastrala de actualizare pentru ca aceste modificari sa fie inregistrate in evidentele de cadastru si Carte Funciara.
 • Modificari de compartimentari interioare – atunci cand sunt executate lucrari autorizate de compartimentari interioare pentru o constructie sau unitate individuala dintr-un codominiu.
 • Avizarea releveelor interioare ale unei constructii – pentru situatiile cand constructiile au fost inscrise in CF fara avizarea releveelor interioare. In aceasta situatie in baza unei documentatii de actualizare se avizeaza la OCPI releveele interioare ale constructiilor.
 • Indreptari de erori materiale – daca documentatia cadastrala contine erori materiale acestea se corecteaza printr-o documentatie de actualizare date tehnice.

Dezmembrari terenuri | Dezmembrari apartamente | Apartamentare cladire

Dezmembrarea este operatiunea prin care un imobil inscris in Cartea Funciara este impartit in mai multe imobile, fiecare imobil rezultat din dezmembrare va primi un nou numar cadastral.

 • Dezmembrare terenuri – un imobil de tip teren inscris in CF poate fi dezmembrat in doua sau mai multe terenuri prin operatiunea cadastrala de dezmembrare. Dezmembrarea in doua loturi se poate realiza direct, pentru dezmembrari in mai mult de doua loturi este necesar ca in prealabil proprietarul sa obtina un Certificat de Urbanism pentru dezmembrare.
 • Dezmembrare unitati individuale (UI)- imobilele de tip unitate individuala (spatii din interiorul unei constructii : apartamente, spatii comerciale, spatii adminstrative, etc care sunt inscrise in CF) pot fi dezmembrare in doua sau mai multe unitati cu conditia ca unitatile rezultate sa fie separate prin compartimentari fixe si sa existe intrari separate.
 • Dezmembrare cladire / apartamentare – este operatiunea prin care o cladire inscrisa in CF este dezmembrata pentru crearea unitatilor individuale (apartamente, boxe, parcari interioare, spatii comerciale etc.) Prin aceasta operatiunea cladirea devine un codominiu, aceasta va contine unitati ce vor fi detinute in exclusivitate si parti comune. Apartamentarea este ultima operatiunea cadastrala ce se realizeaza in cadrul unui proiect rezidential.

Alipiri

Alipirea este operatiunea prin care doua sau mai multe imobile sunt unificate pentru a forma un imobil nou.

 • Alipire terenuri – doua sau mai multe imobile de tip teren inscrise in CF pot fi alipite pentru crearea unui imobil nou. Operatiunea cadastrala de alipire poate fi realizata direct in situatia in care se alipesc doua terenuri ; in situatia cand se alipesc mai mult de doua terenuri este necesar ca in prealabil proprietarul sa obtina un Certificat de Urbanism in vederea alipirii.
 • Alipire unitati individuale (UI) : doua sau mai multe imobile de tip unitati individuale (apartamente, spatii comerciale, spatii administrative) din interiorul unei constructii pot fi alipite pentru formarea unui spatiu nou. Prin operatia cadastrala de alipire nu se pot modifica compartimentari interioare.

Avize tehnice

Avizele tehnice reprezinta planuri de situatie planimetrice si altimetrice luate in evidenta de catre Oficiile de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Aceste avize sunt solicitate de catre Primarii prin certificatele de urbanism emise. Distingem :

 • Aviz tehnic de incepere a lucrarilor – acesta este eliberat de OCPI si este necesar pentru orice lucrare de fotogrammetrie, cartografie, cadastru, geodezie etc. pentru lucrari ce depasesc 100ha sau pentru orice lucrare de PUG si PUZ indiferent de suprafata.
 • Aviz tehnic pentru PAC – avizul tehnic pentru elaborarea PAC (proiectul de autorizare al constructiei) se poate obtine pentru orice imobil de tip teren inscris in Cartea Funciara si care nu prezinta suprapuneri in baza de date cadastrala.
 • Aviz tehnic pentru PUD – avizul tehnic pentru elaborarea PUD (planul urbanistic de detaliu) se poate obtine pentru orice imobil de tip teren inscris in Cartea Funciara si care nu prezinta suprapuneri in baza de date cadastrala. Pentru acest aviz este necesar sa existe Certificat de Urbanism.
 • Aviz tehnic pentru PUZ – avizul tehnic pentru elaborarea PUZ (planul urbanistic zonal) se poate obtine pe un imobil sau pentru mai multe imobile inscrise sau neinscrise in Cartea Funciara.Pentru acest aviz este necesar sa existe Certificat de Urbanism.
 • Aviz tehnic pentru PUG – avizul tehnic pentru elaborarea PUG (planul urbanistic genral) se elaboreaza pentru un intreg teritoriu administrativ .

What is Cadastre ?Ce este cadastrul ?

Cadastre represents a unitary and compulsory system of recording and systematic inventory of properties across the country, in terms of quantity, quality and legal means, regardless of their destination and owner, through which is carried out the identification, registration and their representation in registers and cadastral maps and plans.
Cadastre is: objective, because it expresses the reality on the ground; unitary, because it is executed according to instructions and unique normative and uses the same language for both the user and the recipient; dynamic because expresses natural reality which is continuously changing, which requires the need for permanent maintenance; general, because it satisfies the basic requirements for all national economy sectors, compulsory throughout the country for real estate owners and institutions that manage real estate.
Cadastrul reprezinta un sistem unitar si obligatoriu de evidenta si inventariere sistematica a bunurilor imobile de pe teritoriul intregii tari, din puncte de vedere cantitativ, calitativ si juridic, indiferent de destinatia lor si de proprietar, prin care se realizeaza identificarea, inregistrarea si reprezentarea lor in registre si pe harti si planuri cadastrale. Cadastrul este: obiectiv, pentru ca exprima realitatea din teren, unitar, pentru ca se executa dupa instructiuni si normative unice si foloseste un limbaj unic atat pentru utilizator cat si pentru beneficiar, dinamic, pentru ca exprima realitatea naturala in continua schimbare, ceea ce impune necesitatea unei intretineri permanente, general, pentru ca satisface cerintele de baza pentru toate sectoarele economiei nationale, obligatoriu, pe intreg teritoriul tarii, pentru proprietarii de bunuri imobile si pentru institutiile care gestioneaza bunurile imobile.

What is the role of Cadastre?Ce rol are cadastrul ?

The role and content of cadastre must comply with the current stage and future development of the national economy and thus to provide real data on: the owners of real estate and their registration in the cadastral records and land books, length, configuration and position of the property, as well as its usage reported to its initial destination, quality class of lands.Rolul si continutul cadastrului trebuie sa corespunda etapei actuale si de perspectiva a dezvoltarii economiei nationale si deci, sa furnizeze date reale cu privire la: proprietarii de bunuri imobile si inscrierea lor in registrele cadastrale si cartile funciare, intinderea configuratia si pozitia bunului imobil, precum si a folosintei lui raportata la destinatia initiala, categoria de calitate a terenurilor.

What is the purpose of Cadastre?In ce scop se realizeaza ?

Cadastral works are executed in order to provide to those interested, at any time, actual and complete data on real estate in order to contribute to: regulating the legal status of real estate and their registration in the Land Registry in order to achieve real estate advertising, creating a fair basis for determining fiscal tax; legal identification of land resources by providing the necessary elements for preparation of studies and projects regarding land planning and localities, as well as choosing different industrial and social-cultural objectives.Lucrarile de cadastru se executa cu scopul de a pune la dispozitia celor interesati, in orice moment, date reale si complete referitoare la bunurile imobile pentru a contribui la: reglementarea situatiei juridice a bunurilor imobile si inscrierea lor in cartea funciara in vederea realizarii publicitatii imobiliare, creearea unei baza juste pentru stabilirea impozitului fiscal, identificarea juridica a resurselor funciare, furnizarea elementelor necesare pentru intocmirea studiilor si proiectelor privind sistematizarea teritoriului si a localitatilor, precum si pentru alegerea diferitelor obiective industriale si social-culturale.

Why is it so important?De ce este atat de important ?

The importance of cadastre is that it provides real information about the real estate (position, size, usage, owner) needed in all branches of the national economy. In addition, it represents a major tool for providing documents that give security of the occurring transactions on the real estate market.Importanta cadastrului consta in faptul ca acesta furnizeaza date reale privitoare la bunurile imobile (pozitie, marime, folosinta, proprietar) necesare in toate ramurile economiei nationale. De asemenea reprezinta un instrument deosebit de important, pentru ca furnizeaza documentele care dau siguranta tranzactiilor care au loc pe piata bunurilor imobile.