Plan de incadrare in zona

Pentru un imobil identificat cu numar cadastral se pot elibera de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara planuri de incadrare in zona pe suport harta sau ortofotoplan intocmite la diverse scari, in functie de cerinte.

Framing in the area plans can be used or required for various operations concerning the property in question namely: for urbanism certificate,for project preparation necessary for construction authorization, for development of various systematization projects  etc.Planurile de incadrare in zona pot fi utilizate sau cerute dupa caz pentru diverse operatiuni ce privesc imobilul in cauza respectiv: pentru certificatul de urbanism, pentru intocmirea proiectului necesar autorizatiei de construire, pentru dezvoltarea a diferite proiecte de sistematizare etc.

Necessary documentsActe necesare

 • Emplacement and boundary plan or excerpt from Land Registry on which it will appear the cadastral number
 • Application forms

 • Plan de amplasament si delimitare sau un extras de carte funciara din care sa reiasa numarul cadastral
 • Cerere tip.

Execution periodTermen de executie

1 working day1 zi lucratoare

Term of documentation approvalTermen de solutionare

 • Normal regime: 5 working days
 • Emergency regime: 2 working days

 • Regim normal: 5 zile lucratoare
 • Regim de urgenta: 2 zile lucratoare

OCPI FeesTaxa OCPI

 • Normal regime:  30 lei
 • Emergency regime: 150 lei

 • Regim normal:  30 lei
 • Regim de urgenta: 150 lei

Handed documentsDocumente predate

 • Framing in the area plan

 • Plan de incadrare in zona