Extras plan cadastral

Pentru un imobil identificat cu numar cadastral se pot elibera de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara extrase de plan cadastral. Acestea sunt intocmite uzual pe suport ortofotoplan.

Acte necesare

  • Plan de amplasament si delimitare sau un extras de carte funciara din care sa reiasa numarul cadastral
  • Cerere tip.

Termen de executie

1 zi lucratoare

Termen de solutionare

  • Regim normal: 5 zile lucratoare
  • Regim de urgenta: 2 zile lucratoare

Taxe OCPI

  • Regim normal:  15 lei
  • Regim de urgenta: 75 lei

Documente predate

  • Extras de plan cadastral